Stanovy občianskeho združenia Environmentálna poradňa Studnička

I. Všeobecné ustanovenia

1. Občianske združenie (ďalej len "združenie") je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky.

2. Sídlom združenia je Bratislava 4, Kolískova 12, PSČ 841 05.

3. Názov združenia v anglickom jazyku je: Environmental Consulting Center "The Little Well".

4. Názov združenia v nemeckom jazyku je: Umweltberatungstelle Brünnlein.

5. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

6. Cieľ činnosti združenia: Cieľom združenia je prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu ľudí k prírode a životnému prostrediu a usmerniť ich činnosti v duchu filozofie ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja. Združenie bude vyvíjať svoju činnosť najmä v týchto oblastiach:

 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • ochrana prírody, revitalizácia a renaturácia biotopov a krajiny,
 • rozširovanie poznatkov získaných vedeckým výskumom aj empiricky v oblasti environmentalistiky a v príbuzných vedných disciplínach medzi svojich členov a širokú verejnosť,
 • vybudovanie siete environmentálnych poradní na Slovensku,
 • medzinárodná spolupráca s organizáciami podobného zamerania,
 • poradenská činnosť v oblasti vplyvov vonkajších a vnútorných faktorov na živé systémy a ich genóm,
 • poradenská činnosť v oblasti odhadu škôd v životnom prostredí a ich odstraňovaní,
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti environmentálnej vhodnosti výrobkov a služieb a ich označovanie environmentálnymi (resp. ekologickými) značkami,
 • poradenská činnosť v oblasti environmentálnej psychológie a environmentálnej sociológie,
 • podpora environmentálne vhodných ekonomických aktivít,
 • podpora aktivít a programov usilujúcich o ochranu prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl,
 • poskytovanie služieb prispievajúcich k zlepšeniu životného prostredia, zdravia občanov a k zdravému životnému štýlu,
 • podpora environmentálne vhodných postupov obhospodarovania lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • podpora malých ekofariem a sprostredkovanie ich produktov občanom,
 • rozvoj a podpora tradičných remesiel, tradičnej ľudovej tvorivosti, tradičných sídelných štruktúr a tradičných foriem obhospodarovania,
 • osveta, environmentálna výchova obyvateľstva,
 • doplnkové vzdelávanie, organizovanie záujmovej a odbornej činnosti detí a mládeže,
 • podpora a organizovanie podujatí, tematických zrazov a táborov s environmentálnym zameraním,
 • podpora miestnych komunít pri riešení environmentálnych problémov v ich okolí,
 • podpora rozvoja občianskej spoločnosti ako účinného nástroja na zamedzenie environmentálne nežiadúcich aktivít,
 • podchytenie a podpora okrajových skupín sociálnej štruktúry s cieľom zamedziť nežiadúcim environmentálnym aktivitám,
 • edičná činnosť.

II. Členstvo v združení

1. Združenie má riadnych členov, zakladajúcich členov, čestných členov a čakateľov na členstvo.

2. a) Riadnym členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

 • je plne spôsobilá na právne úkony,
 • je bezúhonná,
 • súhlasí so stanovami a ostatnými vnútornými predpismi združenia,
 • má písomné odporúčanie od troch členov Správnej rady alebo zakladajúcich členov.

b) Riadnym členom združenia môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojím štatutárnym zástupcom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 2 a) čl.II.

3. O prijatí za riadneho člena do združenia rozhoduje Správna rada združenia.

4. Zakladajúcimi členmi sú členovia prípravného výboru, ktorí podali návrh na registráciu združenia.

5. Čestným členom združenia sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ktorej čestné členstvo udelí Zhromaždenie členov združenia na základe návrhu Správnej rady za osobitné zásluhy v ochrane prírody a životného prostredia alebo činnosť v prospech environmentálnej poradne bez zreteľa na štátnu príslušnosť.

6. Čakateľom na členstvo je fyzická alebo právnická osoba v čase od podania písomnej prihlášky až do prijatia za riadneho člena alebo zamietnutia prihlášky.

7. Členstvo v združení zaniká:

 • ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • zánikom právnickej osoby (ak bola členom právnická osoba),
 • ak člen združenia požiada o zrušenie svojho členstva.

8. Členstvo v združení môže byť zrušené Správnou radou združenia:

 • ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,
 • ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia.

III. Práva a povinnosti členov združenia

1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:

 • dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení,
 • dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia.

2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

IV. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

a) Zhromaždenie členov združenia,
b) Správna rada,
c) Dozorná rada.

2. Zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.

3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.

V. Zhromaždenie členov združenia

1. Zhromaždenie členov združenia zvoláva Správna rada spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky.

2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Zhromaždení členov združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

3. Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

4. Zhromaždenie členov združenia:

 • volí, odvoláva a určuje počet členov Správnej rady na základe návrhu zakladajúcich členov,
 • volí a odvoláva členov Dozornej rady na základe návrhu Správnej rady,
 • schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
 • schvaľuje a udeľuje čestné členstvo na základe návrhu Správnej rady.

VI. Správna rada

1. Správna rada združenia má nepárny počet členov a riadi činnosť združenia medzi zhromaždeniami združenia.

2. Správna rada je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia Správnej rady. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Správnej rady.

3. Člen Správnej rady môže písomne poveriť iného člena Správnej rady, aby ho zastúpil na rokovaní Správnej rady. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

4. Správna rada:

 • zvoláva zhromaždenie členov združenia,
 • rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia,
 • schvaľuje a mení vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok a ďalšie predpisy,
 • spravuje majetok združenia,
 • informuje členov o činnosti združenia,
 • chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
 • vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.

5. Správna rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedov, výkonného riaditeľa združenia a ostatných funkcionárov, ktorých určuje vnútorný poriadok.

Predseda, podpredsedovia a výkonný riaditeľ sú štatutárnymi zástupcami oprávnenými konať v mene združenia. Každý z nich je oprávnený konať samostatne.

6. Správna rada združenia sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze Správnej rady zvoláva predseda alebo výkonný riaditeľ združenia, pokiaľ nie je určené vo vnútornom poriadku združenia inak.

VII. Dozorná rada

1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí Zhromaždenie združenia na návrh Správnej rady.

2. Dozorná rada:

kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov združenia a činnosť Správnej rady združenia; za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,

 • dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,
 • kontroluje hospodárenie združenia,
 • volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť Dozornej rady,
 • je oprávnená požiadať Správnu radu o zvolanie Zhromaždenia členov v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia.

VIII. Organizačné zložky

1. Združenie je oprávnené zriaďovať organizačné zložky. V mene organizačnej zložky bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.

2. O zriadení a zrušení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Správna rada združenia.

IX. Hospodárenie združenia

1. Majetok združenia tvoria:

 • členské príspevky,
 • dotácie štátnej správy a samospráv,
 • dary sponzorov,
 • hmotný majetok združenia,
 • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
 • prostriedky získané z grantov a finančnej podpory,
 • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.

2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia.

X. Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Správnou radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

2. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.

XII. Prechodné ustanovenia

1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Sú povinní oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov a zvolať Zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

2. Členovia prípravného výboru sa do konania Zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvej Správnej rady. Toto ich funkčné obdobie sa končí dňom konania Zhromaždenia členov združenia.
V Bratislave dňa 28.1.2001

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti