Článok Zelené pľúca Bratislavy pre Iuventu

Na území hlavného mesta SR Bratislavy pretrvávajú v súčasnom období viaceré závažné environmentálne problémy. Patrí medzi ne nedostatok plôch kvalitnej vegetácie („zelene") v niektorých mestských častiach, nedobudovaná sieť chránených území, nedobudovaná ekologická sieť (územný systém ekologickej stability) a v neposlednom rade tiež nedostatočný záujem obyvateľov mesta o problémy životného prostredia a neochota podieľať sa na ich riešení.

V marci 1998 sa rozhodlo Bratislavské regionálne ochranárske združenie predložiť pracovný návrh programu Zelené pľúca Bratislavy. Po jeho spripomienkovaní a prepracovaní ho predložilo 15 mimovládnych organizácií verejnosti a dotknutým úradom. Dnes je do tohto programu zapojených 18 MVO: Aliancia žien Slovenska, Asociácia priemyslu a ochrany prírody, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, EKOPARK Bratislava, n.f., Ekoprogres, Environmentálna poradňa Studnička, Greenpeace na Slovensku, Liga lesnej múdrosti, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Sloboda zvierat, Slobodná alternatíva, Slovenská environmentálna počítačová sieť, Slovenská riečna sieť, Strom života, Za matku Zem, ZO SZOPK č. 4 Líščie údolie, ZO SZOPK č. 8 Miniopterus, ZO SZOPK č. 17 Sírius a 2 štátne organizácie Centrum ochrany prírody a krajiny Bratislava a IUVENTA.

Hlavným cieľom programu je dosiahnuť postupné zlepšenie kvality životného prostredia tohto mesta a jeho okolia, a to predovšetkým rozsiahlym a systematickým „zazeleňovaním" všetkých vhodných plôch, najmä v častiach s najviac narušeným životným prostredím a s najnižším podielom vegetácie. S týmto hlavným cieľom súvisia čiastkové ciele: zvýšenie ekologickej stability dobudovaním ekologickej siete, ochrana biodiverzity, zlepšenie mezoklímy bratislavského regiónu a zlepšenie mikroklímy v intraviláne, zlepšenie estetického vzhľadu mesta (mestských častí), zvýšenie záujmu obyvateľov o problémy životného prostredia a dosiahnutie aktívnej účasti verejnosti pri ich riešení.

Program je komplexný a dlhodobý. Skladá sa z piatich podprogramov, ktoré sa realizujú mnohými konkrétnymi projektami.

1. podprogram - zeleň v meste (hodnotná vegetácia v intraviláne)

Územie intravilánu mesta je najviac postihnuté dôsledkami intenzívnej urbanizácie, vďaka ktorej dochádza k zmenšovaniu podielu plôch zelene, čo má za následok zvýšenú prašnosť, hlučnosť, nadmerné prehrievanie a iné zmeny mikroklímy, s čím bezprostredne súvisí aj zdravotný stav obyvateľstva.

Jednou z možností, ako tieto negatívne vplyvy urbanizácie zmierniť, je využívanie schopností vegetácie pozitívne ovplyvňovať svoje okolie. Napríklad storočný buk spracuje za 1 hodinu toľko oxidu uhličitého a vyprodukuje toľko kyslíka ako 2700 kusov pať až desaťročných bukov. V dnešnej dobe nie je reálne očakávať nejaký enormný nárast plôch určených pre mestskú zeleň, preto treba hľadať možnosti, ako zvýšiť ich účinnosť. Všeobecne sa dá povedať, že čím je vegetácia výškovo diferencovanejšia, tým stúpa jej účinná listová plocha a aj schopnosť zachytávať prach, ťažké kovy a iné škodliviny z ovzdušia, znižovať hladinu hluku a pozitívne ovplyvňovať mikroklímu. V meste potreba človeka po kontakte s prírodou sa stáva intenzívnejšou a preto je dôležité aj psychologické a estetické pôsobenie „zelene".

Hlavným cieľom tohto podprogramu je efektívne využitie plôch určených pre vegetáciu zvyšovaním podielu stromovej a krovinnej vegetácie, vertikálnym ozeleňovaním, realizáciou tzv. zelených striech a tým zlepšenie životného prostredia intravilánu Bratislavy. Samozrejmosťou by mala byť aj kvalitná odborná starostlivosť zodpovedných subjektov, ktorá žiaľ zatiaľ často chýba.

Čo sa už uskutočnilo:
V rámci tohto podprogramu sa v projekte Zapojenie verejnosti do programu Zelené pľúca Bratislavy vysadil na jeseň v roku 1998 areál MŠ Milana Marečka 16 v Devínskej Novej Vsi, v rámci projektu Zelenú zeleni na jeseň 1999 a na jar 2000 sa vysadilo 1664 drevín v piatich mestských častiach (Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka, Vajnory), na jeseň 2000 sa vysadilo 18 stromčekov pri Vajnorských jazerách, pri príležitosti Dňa Zeme v roku 1999 a v roku 2000 sa sadili symbolicky stromčeky v areáloch MŠ v Devínskej Novej Vsi, pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sa vysadilo 72 drevín v areáli IUVENTY a asi 20 stromčekov v areáloch MŠ v Devínskej Novej Vsi.

2.podprogram - ekologická sieť Bratislavy

Bratislava má veľmi rozmanité prírodné podmienky, s ktorými súvisí bohatá druhová diverzita fauny a flóry. Prirodzené spoločenstvá rastlín a živočíchov sú však nútené sústavne ustupovať intenzívnemu rozvoju mesta. Cieľom ekologických sietí je stlmiť postupujúci proces fragmentácie zachovaním existujúcich prírodných prvkov a ich vzájomným prepojením biokoridormi, prípadne doplnením chýbajúcich centier biologickej rozmanitosti (biocentier). Pre Bratislavu bol vypracovaný v r. 1994 regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES), ktorý plošne vymedzil nadregionálne a regionálne významné biocentrá a biokoridory a navrhol opatrenia na zlepšenie existujúcej siete prírodných prvkov. V ďalšej etape je potrebné vypracovať miestne územné systémy ekologickej stability, spracovať projektovú dokumentáciu pre vybrané biocentrá a biokoridory a postupne jednotlivé projekty realizovať.

3.podprogram - škôlka na pestovanie pôvodných drevín

Prvky ekologickej siete ÚSES by mali byť tvorené autochtónnou vegetáciou = pôvodnými domácimi druhmi drevín, ktoré zodpovedajú prírodným podmienkam stanovišťa. V súčasnosti vhodný sadbový materiál niektorých pôvodných drevín nie je vôbec k dispozícii (nepestujú ho ani lesnícke, ani záhradnícke organizácie), a preto je potrebné zriadiť škôlky pre autochtónne rastliny. V Bratislave sa striedajú 2 veľké fytogeografické oblasti - Panónska a Karpatská, z ktorých každá je charakteristická inými druhmi drevín. Z tohto dôvodu sú potrebné minimálne 2 lokality na pestovanie stanovištne vhodného materiálu.

Čo sa už uskutočnilo:
Založila sa prvá pokusná škôlka na pestovanie sadeníc pôvodných drevín v areáli EKOPARKU na Agátovej ulici a pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sa na Ekologickom gymnáziu Pankúchova pripravovali sadeničky brečtanov na vertikálne ozeleňovanie.

4. podprogram - súťaž pre bratislavské deti a mládež Nešetri zelenou láskou

Zapojenie detí a mládeže do programu Zelené pľúca Bratislavy je dôležité nielen z hľadiska vlastnej realizácie programu, ale aj z hľadiska ich výchovy ku kladnému vzťahu k životnému prostrediu a to tak v globálnom ako aj v lokálnom chápaní. Súťaž je zameraná na poznanie prírodného a životného prostredia Bratislavy a na podnietenie účastníkov k jej aktívnej ochrane a k vytváraniu zdravého životného prostredia vo svojom okolí. Súťaž sa každoročne obmieňa.

Čo sa už uskutočnilo:
Prvý ročník súťaže prebehol v roku 1999. Úlohou súťažiacich bolo nakresliť logo pre túto súťaž a vymyslieť názov súťaže. (Vekové kategórie: 1.: do 7 rokov, 2.:8-11 rokov, 3.:12-15 rokov.) Úlohou pre staršiu mládež (do 18 rokov) bolo vypracovať návrh na tému a náplň súťaže na ďalšie obdobie. Druhý ročník súťaže prebehol formou ekohier pri príležitosti Dňa Zeme 2000 na petržalskom brehu Dunaja. Tohtoročný tretí ročník súťaže sa uskutočnil pri príležitosti Dňa Zeme v areáli IUVENTY. Súťažné úlohy: Obleč strom! Čo nepatrí do prírody? Čo je z lesa a čo z lúky? Hádaj, z čoho je čajík? Urobme si les! Nešetri zelenou láskou! Oživ zakliatu žabku! Urob si obrázok! Zasaď strom!

5. podprogram - environmentálna (ekologická) poradňa

Dôsledky zhoršujúceho sa životného prostredia prebúdzajú postupne ľudí z letargie a podnecujú ich záujem o riešenie problémov, ktoré na nich bezprostredne doliehajú. V mnohých mestách susedných krajín dnes už úspešne fungujú ekologické poradne, ktoré sú prínosom pre obyvateľov aj mesto. Cieľom tohto podprogramu je podporovať zakladanie takýchto poradní.

Dňa 5. marca 2001 bola založená prvá takáto poradňa - Environmentálna poradňa Studnička. Jej cieľom je prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu ľudí k prírode a životnému prostrediu a usmerniť ich činnosti v duchu filozofie ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja. Svoju činnosť bude vyvíjať najmä v týchto oblastiach: ochrana a tvorba životného prostredia; ochrana prírody, revitalizácia a renaturácia biotopov a krajiny; rozširovanie poznatkov získaných vedeckým výskumom aj empiricky v oblasti environmentalistiky a v príbuzných vedných disciplínach medzi svojich členov a širokú verejnosť; vybudovanie siete environmentálnych poradní na Slovensku; medzinárodná spolupráca s organizáciami podobného zamerania; poradenská činnosť v oblasti vplyvov vonkajších a vnútorných faktorov na živé systémy a ich genóm; poradenská činnosť v oblasti odhadu škôd v životnom prostredí a ich odstraňovaní; poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti environmentálnej vhodnosti výrobkov a služieb a ich označovanie environmentálnymi (resp. ekologickými) značkami; poradenská činnosť v oblasti environmentálnej psychológie a environmentálnej sociológie; podpora environmentálne vhodných ekonomických aktivít; podpora aktivít a programov usilujúcich o ochranu prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl; poskytovanie služieb prispievajúcich k zlepšeniu životného prostredia, zdravia občanov a k zdravému životnému štýlu; podpora environmentálne vhodných postupov obhospodarovania lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu; podpora malých ekofariem a sprostredkovanie ich produktov občanom; rozvoj a podpora tradičných remesiel, tradičnej ľudovej tvorivosti, tradičných sídelných štruktúr a tradičných foriem obhospodarovania; osveta, environmentálna výchova obyvateľstva; doplnkové vzdelávanie, organizovanie záujmovej a odbornej činnosti detí a mládeže; podpora a organizovanie podujatí, tematických zrazov a táborov s environmentálnym zameraním; podpora miestnych komunít pri riešení environmentálnych problémov v ich okolí; podpora rozvoja občianskej spoločnosti ako účinného nástroja na zamedzenie environmentálne nežiadúcich aktivít; podchytenie a podpora okrajových skupín sociálnej štruktúry s cieľom zamedziť nežiadúcim environmentálnym aktivitám; edičná činnosť.

Zelené pľúca Bratislavy sú programom, ktorý má riešiť pálčivé problémy životného prostredia mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Nekladie si za cieľ vyriešiť všetky tieto problémy, ale prispieť k riešeniu aspoň niektorých z nich. Nádej na úspech bude mať len vtedy, ak sa doň zapoja všetci. Zapojte sa aj Vy!

Program finančne podporili:

Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy a Sasakawa Peace Foundation. Sadenice na výsadbu poskytli: FLORSAD, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, PROFYTO. Ďakujeme všetkým sponzorom a účastníkom!

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti