Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Zameranie a ciele organizácie

Environmentálna poradňa Studnička

Cieľom činnosti mimovládnej organizácie Environmentálna poradňa Studnička je prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu ľudí k prírode a životnému prostrediu a usmerniť ich činnosti v duchu filozofie ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja. Svoju činnosť bude vyvíjať najmä v týchto oblastiach:
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • ochrana prírody, revitalizácia a renaturácia biotopov a krajiny,
 • rozširovanie poznatkov získaných vedeckým výskumom aj empiricky v oblasti environmentalistiky a v príbuzných vedných disciplínach medzi svojich členov a širokú verejnosť,
 • vybudovanie siete environmentálnych poradní na Slovensku,
 • medzinárodná spolupráca s organizáciami podobného zamerania,
 • poradenská činnosť v oblasti vplyvov vonkajších a vnútorných faktorov na živé systémy a ich genóm,
 • poradenská činnosť v oblasti odhadu škôd v životnom prostredí a ich odstraňovaní,
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti environmentálnej vhodnosti výrobkov a služieb a ich označovanie environmentálnymi (resp. ekologickými) značkami,
 • poradenská činnosť v oblasti environmentálnej psychológie a environmentálnej sociológie,
 • podpora environmentálne vhodných ekonomických aktivít,
 • podpora aktivít a programov usilujúcich o ochranu prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl,
 • poskytovanie služieb prispievajúcich k zlepšeniu životného prostredia, zdravia občanov a k zdravému životnému štýlu,
 • podpora environmentálne vhodných postupov obhospodarovania lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • podpora malých ekofariem a sprostredkovanie ich produktov občanom,
 • rozvoj a podpora tradičných remesiel, tradičnej ľudovej tvorivosti, tradičných sídelných štruktúr a tradičných foriem obhospodarovania,
 • osveta, environmentálna výchova obyvateľstva,
 • doplnkové vzdelávanie, organizovanie záujmovej a odbornej činnosti detí a mládeže,
 • podpora a organizovanie podujatí, tematických zrazov a táborov s environmentálnym zameraním,
 • podpora miestnych komunít pri riešení environmentálnych problémov v ich okolí,
 • podpora rozvoja občianskej spoločnosti ako účinného nástroja na zamedzenie environmentálne nežiadúcich aktivít,
 • podchytenie a podpora okrajových skupín sociálnej štruktúry s cieľom zamedziť nežiadúcim environmentálnym aktivitám,
 • edičná činnosť.