Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok občianskeho združenia Environmentálna poradňa Studnička

Člen združenia je povinný:

 1. Dodržiavať stanovy združenia, vnútorný poriadok a volebný poriadok, ako aj ďalšie vnútorné predpisy združenia.
 2. Platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.
 3. Presadzovať záujmy združenia a svojou činnosťou prispievať k prosperite a dobrému menu združenia.
 4. Aktívne sa zapájať do činností združenia.

Člen združenia má právo:

 1. Prednostného a zľavneného poradenstva
 2. Prednostnej účasti na akciách poriadaných EP Studnička
 3. Prednostného nákupu „ekovýrobkov“ a „biovýrobkov“ sprostredkovaných EP Studnička
 4. Byť informovaný o akciách a činnosti EP Studnička

Správna rada je povinná:

Zabezpečiť vypracovanie výročnej správy vrátane finančnej správy za uplynulý kalendárny rok do konca apríla, (podľa daňového zákona).

Volebný poriadok občianskeho združenia Environmentálna poradňa Studnička

 1. Právo voliť a byť volebný za funkcionára EP Studnička má každý člen EP Studnička.
 2. Volebné obdobie členov Správnej a Dozornej rady je trojročné.
 3. O kandidátoch Správnej rady sa hlasuje ako o celku.
 4. O kandidátoch Dozornej rady sa hlasuje ako o celku.
 5. Správna a Dozorná rada sú právoplatne zvolené, ak získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.