Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Dozorná rada

  • kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov združenia a činnosť Správnej rady združenia; za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,
  • dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia, kontroluje hospodárenie združenia,
  • volí zo svojich radov predsedu, ktorý riadi činnosť Dozornej rady,
  • je oprávnená požiadať Správnu radu o zvolanie Zhromaždenia členov združenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia.

Predsedníčka Dozornej rady: Ing. Vlasta Amosová
Členovia Dozornej rady: Tatiana Svobodová, RNDr. Barbora Marholdová